Logopeda

Oferujemy pomoc w:
 
- diagnozie rozwoju mowy – polski logopeda bada systemową sprawność językową, umiejętność czytania i pisania, a
także językową sprawność społeczną, pragmatyczną i sytuacyjną, ocenia etap i poziom rozwoju mowy, wskazuje
przyczyny zaburzenia elementów porozumiewania się oraz podaje prognozę dotyczącą dalszego rozwoju mowy,
 
- wsparciu rodziców z opóźnionym rozwojem mowy u dzieci – przekazujemy rodzicom wskazówki dotyczące sposobu
postępowania z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę rozwoju mowy, np. utrzymywanie wokalizacji dziecka, ćwiczenie
motoryki narządów artykulacyjnych, codzienne stymulowanie mowy, przekazywanie prawidłowych wzorców wymowy,
 
- problemach z artykulacją - do najczęściej występujących wad wymowy należą: seplenienie, reranie, nosowanie, mowa
bezdźwięczna czy niewłaściwa realizacja poszczególnych głosek, logopeda podejmuje odpowiednie działania, które mają
na celu usuwanie zaburzeń mowy i stymulowanie jej rozwoju, a także wyrównanie wszelkich opóźnień,
 
- budowaniu i utrzymywaniu dwujęzyczności u dzieci - korzyści wynikające z dwujęzyczności to przede wszystkim większa
kreatywność, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, poprawa koncentracji, możliwość podróżowania i osiedlenia się poza
granicami kraju w przyszłości, lepszy start na rynku pracy,
 
- terapii wspierającej u dzieci z ADS oraz innymi zaburzeniami – zespół zakłóceń uwagi u dzieci objawia się trudnościami
w koncentracji i organizacji pracy, częstym zapominaniem przyborów i innych przedmiotów, niechęcią do długotrwałego
wysiłku intelektualnego oraz niedokładnym wykonywaniem poleceń.

© 2022 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/